Uw privacy

bij De Zuiderzeepraktijk

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Uw naam, adres en woonplaats 
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling acupunctuur’ met de bijbehorende prestatiecode
de kosten van het consult

De praktijk is aangesloten bij de KAB en ZHONG

0320-213668

van maandag t/m vrijdag
met voicemail

06-34642892

Zonder voicemail

CONTACT

De Zuiderzeepraktijk Lelystad

Langstraat 22
8245 GJ  Lelystad

Openingstijden

van tot
Ma 10:00 17.00
Di 12:00 17:00
Wo 10:00 17.00
Do 12:00 17.00
Vr 10:00 17:00